ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyBadge B.V., hierna te noemen MyBadge, statutair gevestigd te Hillegom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag nummer 50786911.

Artikel 1. Definities

Onder "opdrachtgever" of "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met MyBadge een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

 Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Alle aanbiedingen, bevestigingen, overeenkomsten, leveringen, aannemingen en montages worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij MyBadge de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

 Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle door MyBadge gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Wijzigingen en/of aanvullingen daarin verbinden MyBadge niet tenzij deze schriftelijk door MyBadge zijn bevestigd.

3. Een overeenkomst tussen MyBadge en opdrachtgever c.q. koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door MyBadge is bevestigd, dan wel doordat MyBadge geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

4. Bij het aangaan van de overeenkomst is MyBadge gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van opdrachtgever c.q. koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft MyBadge het recht de opdracht te weigeren.

5. MyBadge is bevoegd ter uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan de opdrachtgever c.q. koper.

 Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro's en gelden exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.

2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is MyBadge gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is opdrachtgever c.q. koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

5. Bij leveranties/orders van minder dan € 250,00 is MyBadge gerechtigd de verzendkosten in rekening te brengen.

 Artikel 5. Levering

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient MyBadge derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering worden gegund.

2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft opdrachtgever c.q. koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van opdrachtgever c.q. koper uit de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

3. Aan de leveringsplicht van MyBadge zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door opdrachtgever c.q. koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de kosten voor rekening van opdrachtgever c.q. koper.

4. Indien opdrachtgever c.q. koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, zijn de producten voor risico van opdrachtgever c.q. koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed staan.

 Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

1. Zolang de opdrachtgever c.q. koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens MyBadge, blijft het geleverde eigendom van MyBadge.

2. Opdrachtgever c.q. koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat opdrachtgever c.q. koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens MyBadge heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft opdrachtgever c.q. koper het geleverde in bruikleen.

3. Wanneer opdrachtgever c.q. koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7.1 voordoet, is MyBadge zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever c.q. koper verleent MyBadge hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan opdrachtgever c.q. koper een boete van € 455 per dag verbeurt.

4. In geval MyBadge het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1 ontbonden.

5. Opdrachtgever c.q. koper is verplicht MyBadge direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door MyBadge geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7.1 voordoet. Mocht later blijken, dat opdrachtgever c.q. koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan MyBadge verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 230.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

1. MyBadge behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met opdrachtgever c.q. koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever c.q. koper:

a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onderbewind wordt gesteld;

b. enige (betalings-)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;

d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer opdrachtgever c.q. koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op opdrachtgever c.q. koper terstond opeisbaar en is MyBadge daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van  € 455 (exclusief BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. MyBadge is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever c.q. koper of derden, ontstaan als gevolg van de door MyBadge geleverde zaken, behoudens de schade welke is gedekt door de MyBadge gesloten verzekeringen ter zake, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.

2. MyBadge is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) en gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan daaronder begrepen vertraging in de levertijd van materialen en diensten.

3. Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart MyBadge en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door MyBadge op(geleverde) diensten en materialen.

4. Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart MyBadge voor aanspraken van derden die in opdracht van opdrachtgever c.q. koper werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. MyBadge is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van opdrachtgever c.q. koper of door opdrachtgever c.q. koper bij het project betrokken derden.

5. Indien opdrachtgever c.q. koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen welke MyBadge noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten aan MyBadge verleent, kan opdrachtgever c.q. koper nimmer schadevergoeding of enige andere rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door SECEURTRONICS.

6. MyBadge is niet aansprakelijk voor de keuze van opdrachtgever c.q. koper van de geleverde materialen en staat er niet voor in dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat opdrachtgever c.q. koper MyBadge tevoren van zijn bedoelingen uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en hierin later geen wijziging(en) heeft aangebracht.

7. Evenmin is MyBadge aansprakelijk voor enige schade direct of indirect ontstaan aan zaken welke opdrachtgever c.q. koper MyBadge ter bewerking of inbouw heeft toegezonden.

8. Opdrachtgever c.q. koper draagt zorg voor het aanbrengen van alle wettelijk voorgeschreven beveiligingen en waarschuwingen.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MyBadge of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Betaling

1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door MyBadge aangewezen bankrekening.

2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Opdrachtgever c.q. koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.

3. Indien MyBadge het factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn van opdrachtgever c.q. koper heeft ontvangen is deze steeds onmiddellijk in verzuim. In dat geval is opdrachtgever c.q. koper een (vertragings)rente verschuldigd conform de wettelijke rente met een maximum van 1,5% per maand, gelden gedurende de tijd dat opdrachtgever c.q. koper in verzuim is, waarbij ieder gedeelte van een maand als een hele maand geldt.

4. Indien de betaling van een termijn niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer MyBadge alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever c.q. koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door MyBadge te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van de te betalen hoofdsom (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van €115 onverminderd eventuele door opdrachtgever c.q. koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

5. Alle door of namens opdrachtgever c.q. koper gedane betalingen trekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever c.q. koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien opdrachtgever c.q. koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is MyBadge gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende opdrachtgever c.q. koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van MyBadge om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen MyBadge tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft MyBadge tevens recht op schadevergoeding conform artikel 7.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat MyBadge door feiten en omstandigheden waarop MyBadge geen invloed heeft zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, materialen, in gebreke blijven van haar leveranciers, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop MyBadge redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

2. In geval van overmacht is MyBadge gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen conform artikel 11.3, zonder dat MyBadge tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever c.q. koper gehouden is.

3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is opdrachtgever c.q. koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen. Opdrachtgever c.q. koper dient deze specifieke omstandigheden aan te tonen.

4. Bij beëindiging als voren bedoeld is MyBadge gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is MyBadge niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever c.q. koper.

Artikel 11. Reclames

1. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der producten schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis van MyBadge zijn gebracht.

2. Reclames op andere wijze of aan tussenpersonen gedaan of later tot MyBadge gekomen kunnen geen effect sorteren ten aanzien van acceptatie. Bij tijdig ingediende reclames zal de opdrachtgever MyBadg ein de gelegenheid stellen zijn reclame te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.

3. Indien de reclame door MyBadge juist wordt bevonden, zal MyBadge de nodige tijd gegeven worden om de naar haar oordeel vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.

4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van MyBadge is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met MyBadge heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin MyBadge terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.

5. Reclames betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van MyBadge.

6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde /verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door MyBadge in behandeling genomen.

7. Reclames ontslaan de opdrachtgever c.q. koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 9 te betalen. Compensatie is uitgesloten.

8. Wanneer opdrachtgever c.q. koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet behoeft MyBadge de reclame niet te aanvaarden en vervalt ieder recht op vervangende levering of schadevergoeding.

9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle met MyBadge aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Geschillen

Alle geschillen die mochten voortvloeien uit transacties, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting beslist door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van MyBadge, behoudens bevoegdheid van MyBadge het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats c.q. woonplaats van opdrachtgever c.q. koper te brengen.

DEEL II

Deel II der Algemene Voorwaarden is naast deel I van toepassing indien MyBadge tevens het ontwerp verzorgt.

Artikel 14. Aanbiedingen

Behoudens het bepaalde in artikel 3 gelden de volgende bepalingen:

1. Aanbiedingen en opdrachten worden gedaan respectievelijk aanvaard op basis van schriftelijk aan MyBadge verstrekte gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen.

2. De levering en/of uitvoering geschiedt op basis van de in lid 1 bedoelde tekeningen met inachtneming van daarin eventueel door de opdrachtgever c.q. koper aangebrachte en door MyBadge schriftelijk geaccepteerde wijzigingen.

3. MyBadge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de namens opdrachtgever c.q. koper geleverde gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen als bedoeld in lid 1. Evenmin aanvaardt MyBadge enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de door haar geleverde gegevens, berekeningen, merken, hoeveelheden en tekeningen.

4. Auteursrechten op de door MyBadge ingediende ontwerpen, tekeningen, berekeningen en dergelijke worden nadrukkelijk voorbehouden.

Artikel 15. Constructietekeningen en berekeningen, modellen, monsters enz.

1. Alle door MyBadge verstrekte gegevens, modellen, tekeningen e.d. blijven haar eigendom en mogen op generlei wijze worden gebruikt, gekopieerd of nagemaakt, noch ter kennis van derden worden gebracht.

2. Alle door MyBadge verstrekte bescheiden, monsters e.d. zullen op haar eerste verzoek aan MyBadge teruggezonden worden.

 

Bestel snel

Winkelwagen
U heeft nog geen producten in uw winkelmandje geplaatst.
Maandactie
LY-02
LY-02 Meer info
Maandactie
CB-08
CB-08 Meer info
ProductTip
CB-01
CB-01 Meer info
Daarom MyBadge!
  • Lage prijzen
  • Snelle levering
  • Veilig en betrouwbaar
  • De beste kwaliteit

Voor 16.00 uur besteld, de volgende werkdag in huis!

dhl-auto.jpg